ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Huidige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van kantoorruimte (co-working space) en/of eventruimte en/ of andere ruimten of geleverde diensten in de meest ruime zin van het woord.

 

 

De overeenkomst wordt opgemaakt tussen volgende partijen:

 

 

ENERZIJDS    : 

 

FIRMA, divisie van de NV VLIMMO, met zetel gevestigd te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 638, KBO nr. 0429.600.033, hier vertegenwoordigd door mevrouw Anne Van Assche, in haar hoedanigheid van gevolmachtigde;

 

en

 

De BVBA CANTINE met zetel gevestigd te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 636, KBO nr 0649.875.848hier vertegenwoordigd door mevrouw Anne Van Assche, in haar hoedanigheid van gevolmachtigde

 

Bestellingen/offertes/overeenkomsten e.a. worden steeds geacht met PARTIJ 1 te zijn aangegaan.

 

PARTIJ 1

 

ANDERZIJDS :            

 

PARTIJ 2, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst, offerte of bestelling

ondertekent of in wiens naam ze wordt ondertekend. 

 

 

Een offerte of bestelling die wordt bevestigd per mail, brief, fax of mondeling, wordt beschouwd als zijnde ondertekend.

 

 

Artikel 1: Aanvaarding algemene voorwaarden – Toepasselijkheid

 

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PARTIJ 1 en PARTIJ 2 gesloten, evenals op alle overige rechtsbetrekkingen tussen PARTIJ 1 en PARTIJ 2, inclusief bestellingen en offertes. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen aan PARTIJ 1 tegenstelbaar indien ze door PARTIJ 1 schriftelijk worden bevestigd.

 

Door het louter plaatsen en overmaken van een bestelling bij PARTIJ 1, verklaart PARTIJ 2 voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van, alsmede zonder enig voorbehoud akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

De onderhavige algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van PARTIJ 2.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel indien PARTIJ 2 een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de geleverde goederen of diensten verwerft of gebruikt, als tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het

leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een (geheel of gedeeltelijke) zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.

 

Het feit dat PARTIJ 2 de algemene voorwaarden van PARTIJ 1 niet ontvangen heeft in zijn

wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. 

 

PARTIJ 2 kan desgewenst op zijn schriftelijk verzoek een vertaling bekomen. 

 

 

Artikel 2: Offertes - Bestellingen – Overeenkomsten:

 

2.1.

 

De offertes dewelke door PARTIJ 1 worden opgesteld zijn steeds vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik verbintenissen lastens PARTIJ 1 voortbrengen. 

 

Behoudens expliciete toestemming van PARTIJ 1 ontstaat de overeenkomst, met de daarin

vervatte rechten en plichten, pas op het ogenblik van de definitieve ondertekening van het contract door beide partijen, dan wel na een schriftelijke bevestiging van de definitieve opdracht en tegenbevestiging hiervan per mail, post of fax, door beide partijen.

 

Indien een voorschot dient te worden betaald, zal de overeenkomst pas ontstaan na de volledige betaling van het betreffende voorschot.

 

Elke bestelling door PARTIJ 2 overgemaakt, verbindt wel PARTIJ 2, doch PARTIJ 1 is slechts gehouden na schriftelijke aanvaarding van de bestelling door PARTIJ 1. 

 

Elke wijziging in de bestelling valt steeds ten laste van PARTIJ 2. PARTIJ 1 kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen in haar offertes.

 

2.2.

 

PARTIJ 1 houdt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen voor de definitieve

ondertekening van de overeenkomst. Zij zal PARTIJ 2 tijdig op de hoogte brengen van de aangepaste voorwaarden. Deze laatste behoudt op dat moment het recht om kosteloos van het sluiten van de overeenkomst af te zien. De wijziging van deze voorwaarden kan ingegeven zijn door de hoogte van het totale bedrag, eventuele risico's en de solvabiliteit van PARTIJ 2. De toepassing hiervan geschiedt zonder enige verantwoording noch bewijsvoering.

 

 

 

 

2.3.

 

Afspraken met het personeel van PARTIJ 1 zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk en door de

daartoe bevoegde personen voor PARTIJ 1 zijn bevestigd.

 

Artikel 3: Facturatie en Prijzen

 

De correcte facturatiegegevens, eventueel afwijkend van deze op de bestelbon, dienen door PARTIJ 2 schriftelijk gemeld te worden bij ondertekening van de overeenkomst.

 

Na facturatie kunnen deze niet meer worden gewijzigd tenzij met een supplementaire administratieve kost van 25,00 €. PARTIJ 2 aanvaardt een geldige factuur te kunnen ontvangen zowel per post als per mail.

 

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de vennootschapszetel van PARTIJ 1 binnen de 8 dagen, tenzij anders vermeld.

 

Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar tot op de datum van volledige betaling.

 

Bovendien zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 100 euro, onverminderd bijkomende invorderingskosten.

 

De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van een vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar.

 

Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vijftiende dag na de verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst met PARTIJ 2 door PARTIJ 1 door middel van een loutere kennisgeving bij

aangetekend schrijven eenzijdig en buitengerechtelijk worden ontbonden, onverminderd het recht

van PARTIJ 1 om schadevergoeding te vorderen. Daarbij heeft PARTIJ 1 ondermeer het recht om de diensten onmiddellijk te staken of stop te zetten.

 

In de mate PARTIJ 2 enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft PARTIJ 1 het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere

lopende contracten tussen partijen.

 

Eventuele klachten m.b.t. de facturatie dienen de zetel van PARTIJ 1 te bereiken binnen de zeven werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.

 

De door PARTIJ 2 verrichte betalingen strekken in mindering van de oudste openstaande facturen.

 

PARTIJ 2 verbindt er zich toe - zolang één of meerdere facturen openstaan - op eerste verzoek van PARTIJ 1 een zekerheid te stellen voor de betaling van voormelde facturen en dit in de door de PARTIJ 1 gewenste vorm.

 

De prijzen vermeldt op de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld en

behoudens voor particuliere consumenten, steeds exclusief BTW.

Artikel 4: Persoonsgegevens

 

Door het plaatsen van een bestelling bij PARTIJ 1, verleent PARTIJ 2 uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toestemming dat zijn persoonsgegevens door PARTIJ 1 verwerkt mogen worden conform de voorschriften van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van PARTIJ 2 die verwerkt worden, zijn onder meer: naam, adres, telefoon & gsm-nummer, e-mailadres, bankgegevens.  PARTIJ 1 zal de persoonsgegevens van PARTIJ 2 louter en alleen verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van orders en directe marketing en zal de persoonsgegevens van PARTIJ 2 niet doorgeven aan enige derde persoon. PARTIJ 2 heeft steeds het recht zijn of haar gegevens in te kijken, in voorkomend geval, op verbetering van deze gegevens die op hem of haar betrekking zouden hebben. PARTIJ 2 kan zich verzetten tegen een verwerking van diens gegevens voor directe marketingdoeleinden door PARTIJ 1 hiervan schriftelijk in kennis te stellen.  PARTIJ 2 erkent en aanvaardt dat de schade die PARTIJ 2 zou lijden door het onrechtmatig gebruik van de gegevens door derden dewelke daartoe geenszins enige toestemming hebben verkregen, nooit op PARTIJ 1 verhaald kan worden.

 

Artikel 5: Overmacht

 

PARTIJ 1 is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot de nakoming van enige verbintenis ingeval van overmacht.  Onder ‘overmacht’ wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van PARTIJ 1, zelfs al was deze omstandigheid reeds te voorzien ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.  Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van zaken ten gevolge van ongevallen, staking, lock-out, brand,  elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (waaronder begrepen de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan een derde persoon.  PARTIJ 1 is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen.  

 

Artikel 6: Gebruik van de co-working space

 

6.1.

 

Bij aanvang zal PARTIJ 2 toegang tot de ruimten worden verleend en uitleg worden gegeven over het gepaste gebruik ervan. 

 

Bij verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met het onthaal (tel.: 02/255.18.88 0478/21.21.7), dat gedurende de uitvoering van de overeenkomst te uwer beschikking blijft.

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

PARTIJ 2 verbindt er zich uitdrukkelijk toe de terbeschikking gestelde ruimten uitsluitend te gebruiken als co-working space zoals nader omschreven in de overeenkomst.

 

Het is uitdrukkelijk verboden om de ruimten te gebruiken voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek. Partijen komen derhalve overéén dat in de tussen hen bestaande rechtsbetrekkingen de regels betreffende de handelshuur (wet 30.04.1951) niet van toepassing zijn.

 

Tevens is het verboden dat PARTIJ 2 het adres van de terbeschikking gestelde ruimten zou gebruiken als maatschappelijke zetel, waarvan bij overtreding de overeenkomst onmiddellijk als ontbonden zal worden beschouwd in het nadeel van PARTIJ 2.

 

6.3.

 

PARTIJ 2 is aansprakelijk voor alle schade door hem toegebracht of door degene die met zijn instemming of op zijn uitnodiging in de ruimten aanwezig zijn.

 

Kantoormeubilair en apparatuur blijven uitsluitend eigendom van PARTIJ 1.

 

Het is verboden om, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming in de gebouwen ander meubilair, kantoorapparatuur, kabels, IT of telecommunicatie apparatuur en aansluitingen aan te brengen.

 

6.4

 

PARTIJ 2 zal voldoen aan alle wetten, verordeningen en beschikkingen die op hem, dan wel op zijn activiteiten van toepassing zijn. Hij mag niet onrechtmatig handelen, dan wel overlast veroorzaken.

 

6.5.

 

PARTIJ 2 zal zich gedragen volgens het door hem gekende huisreglement, hetwelke ter beschikking wordt gesteld bij aanvang van de overeenkomst.

 

6.6. 

 

PARTIJ 2 is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal en zal dit desgevallend voldoende verzekeren.

 

 

Artikel 7: Schade en Aansprakelijkheid

 

PARTIJ 1 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door PARTIJ 2, noch door bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van verblijf binnen de ruimten als voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, tijdens de gehuurde dagdelen. 

 

PARTIJ 2 is verplicht bij het ontstaan of constateren van schade deze onmiddellijk ter kennis te brengen aan de PARTIJ 1.

 

Het overschrijden van het toegestane aantal personen ressorteert onder de volledige verantwoordelijkheid van PARTIJ 2.

 

Niettegenstaande PARTIJ 1 redelijke inspanningen levert haar e-mails en de overige elektronische bestanden te vrijwaren van virussen en andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen affecteren, blijft het de uitsluitende verantwoordelijkheid van PARTIJ 2 en om de gepaste maatregelen te nemen teneinde haar computers en IT-systeem tegen zulke virussen of defecten te beschermen.  PARTIJ 1 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van het ontvangen of gebruik van de elektronische communicatie en bestanden afkomstig van PARTIJ 1.

 

 

Artikel 8: Nietigheid bepalingen

 

Indien enige bepaling of deel ervan van deze algemene voorwaarden niet-afdwingbaar/onuitvoerbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de betreffende bepaling dat niet-afdwingbaar of strijdig is met een bepaling van dwingend recht.  In een dergelijk geval zullen PARTIJ 1 en PARTIJ 2 te goeder trouw onderhandelen om de niet-afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Een afwijking door PARTIJ 1 van deze algemene voorwaarden zal nooit als een afstand ervan kunnen beschouwd worden.

 

PARTIJ 1 behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen of actualiseren, zonder enige voorafgaande berichtgeving.

 

Artikel 9: Betwisting

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming, de uitvoering, beëindiging en/of de interpretatie van de overeenkomst, zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

__________________________